.המשהו םדא-חוכ תורבח רובע ליבומה רתאה אוה HI-CAREER

.המשהו םדא-חוכ תורבח לש ןתדובע תא לעיימה רזע ילכ וניה HI-CAREER

םידמעומ יטרקסיד ןפואב רתאל םדא-חוכ תרבחל עייסמ HI-CAREER
.םיקיסעמה תושירד יפל םימיאתמ

.קיסעמה יטרפ תפישח אלל הדובעה תועצה תא םסרפל רשפאמ HI-CAREER

קית לא ,הרשמ לכל םימיאתמה םייחה תורוק תא הנפמ HI-CAREER
.רתאב להנתמה םדא-חוכ תרבח לש יוסחםייח תורוק תנכהל וא הדובע תועצהב ףודפדל ,יעוצקמ םוחת תריחבהדובע תעצה תנכהל וא םייח תורוקב ףודפדל ,יעוצקמ םוחת תריחב


םע יטרקסיד רשק תריציו םוסרפל תורשפאה איה רתאה לש הבושח תלעות
.םילאיצנטופ םידמעומ

רגאמל הלקו החונ השיג תרשפאמ עדימה תמאתהו הבלצהה תטיש
.הדובע תועצהו םייח תורוק

ומצע רתאה תא םסרפל תוגאוד בהז טנרטניא תרבחו ףחד תשר
הפישחה תא יעבט ןפואב לידגמה םוסרפ -טנרטניאבו הבותכה הידמב
.HI-CAREER-ב םכלש

.רתוי בוטו ליעי ןפואב םייח תורוקו הדובע תועצה ךורעל רזוע HI-CAREER

ליכמה עדימ רגאמו יעוצקמ םוחת לכל םיידוחי םיספט קפסמ HI-CAREER
ןפואב םייח תורוקו הדובע תועצה ךורעל םירשפאמה חתפמ תולימ יפלא
.יעוצקמ

.טנרטניאב םכלש רתאל רושיקו הרבחה לע םיטרפ תועדומב לולכל םכתורשפאב

תועצה יפלא שקמ תציחלב בילצמ HI-CAREER-ב להנתמה הרבחה קית
.םייח תורוקו הדובע
ידי-לע , םידמעומ רותיאו שופיח ןמז םכל ךסוח HI-CAREER ,ףסכ הוש ןמזשכ
הלקהו תקייודמה ,תיעוצקמה ךרדב םייחה תורוק לש האוושהו רותיא ,הקירס
םירושיקה תא הרבחה קיתב ואצמת ,תומאתהה ךילהת םייתסהש עגרב .רתויב
.תומאתהל

.תילגנאבו תירבעב תועדומ םוסרפ רשפאמ HI-CAREER

הלעמל הרזח


Internet Zahav Dahaf Teleboard Israel Write Us