.םיקיסעמ רובע ליבומה רתאה אוה HI-CAREER

?HI-CAREER והמ

תורוקו םישורד תועדומ תריציל רתויב םדקתמה ינרדומה ילכה ונה HI-CAREER
.םינורטקלא םיספט תועצמאב טנרטניאב םייח

תורוקו םישורד תועדומ ןיב הבלצה איה HI-CAREER רתאה לש ךילהתה תוהמ
תועצמאב חוודמ HI-CAREER ואצמנ תומאתההש רחאל .םימיאתמ םידמעומ לש םייח
.ןתלבק לע ינורטקלאה ראודה


.םייח תורוקב שופיחו ףודפד ןתת םוחת תריחב
.הדובע תעצה ןיכהל תנמ לע ןאכ ץחל
:םירחא תועוצקמ
:קט-ייה תועוצקמ
תוריכמו קוויש . םדא-חכ עדימ תוכרעמו הנכות
היצרטסינימדא . רוצי הרמוחו הקינורטקלא
תואקנב . תואנובשח / ןומימ הסדנה
םיטפשמ . חוטיב תוכיא תחטבא
תיתוזח תונמוא . האופרו דועיס םיעדמ
תוריית . הרוטקטיכרא / תולכירדא .
הכרדהו ךוניח . הרטשמו ןוחטב .
ןוזמ יתורשו תונדעסמ . תוי/םיליידו תוי/םינמגוד .
םיישיא םיתורש . עדימ .
. . תרושקתו תונותיע
.םע יטרקסיד רשק תריציו םוסרפל תורשפאה איה רתאה לש הבושח תלעות
.םילאיצנטופ םידמעומ

רגאמל הלקו החונ השיג תרשפאמ עדימה תמאתהו הבלצהה תטיש
.הדובע תועצהו םייח תורוק

ומצע רתאה תא םסרפל תוגאוד בהז טנרטניא תרבחו ףחד תשר
הפישחה תא יעבט ןפואב לידגמה םוסרפ -טנרטניאבו הבותכה הידמב
.HI-CAREER-ב םכלש

.רתוי בוטו ליעי ןפואב םייח תורוקו הדובע תועצה ךורעל רזוע HI-CAREER

ליכמה עדימ רגאמו יעוצקמ םוחת לכל םיידוחי םיספט קפסמ HI-CAREER
ןפואב םייח תורוקו הדובע תועצה ךורעל םירשפאמה חתפמ תולימ יפלא
.יעוצקמ

.טנרטניאב םכלש רתאל רושיקו הרבחה לע םיטרפ תועדומב לולכל םכתורשפאב

תועצה יפלא שקמ תציחלב בילצמ HI-CAREER-ב להנתמה הרבחה קית
.םייח תורוקו הדובע
ידי-לע , םידמעומ רותיאו שופיח ןמז םכל ךסוח HI-CAREER ,ףסכ הוש ןמזשכ
הלקהו תקייודמה ,תיעוצקמה ךרדב םייחה תורוק לש האוושהו רותיא ,הקירס
םירושיקה תא הרבחה קיתב ואצמת ,תומאתהה ךילהת םייתסהש עגרב .רתויב
.תומאתהל

.תילגנאבו תירבעב תועדומ םוסרפ רשפאמ HI-CAREER

הלעמל הרזח


Internet Zahav Dahaf Teleboard Israel Write Us