טניבקו ,בהז טנרטניא ,םיימוקמ םוסרפ ידרשמ תשר - ףחד תצובקמ - ףחד תשר
.קט-ייהו םיריכב תריירקל ליבומה רתאה ,HI-CAREER רתא תא גיצהל םיאג סמטסיס

,םיקיסעמל ,עוצקמ ישנאל הנפומ ,הריירק חותיפו םודיקל רתאה ,HI-CAREER רתא
.םדא-חכ תורבחלו....

תורושקה תויעבל םימלשומ םילכ קפסמה לארשיב דיחיה רתאה אוה HI-CAREER
.םידבוע רותיאו הדובע רותיאל....

לכ ןיבו ימינונאה עוצקמה שיא ןיב ילאוטריו שגפמ רוציל HI-CAREER תרטמ
.המיאתמ הרשמ עיצמה קיסעמ....

עוצקמה שיא לש תושירדלו םירושיכל תילמיסקמ הפישח ןתונ HI-CAREER
.קיסעמה לש תושירדלו תועצהלו....

םיקיסעמל םג ,ףשחיהל םיצור םניאש עוצקמ ישנאל םג םיאתמ HI-CAREER
רותיאל הדובע ילככ ,המשה תורבחו םדא חכ תורבחל םגו ,םידבוע םיסייגמה....
.םימיאתמ םידמעומ....

Internet Zahav Dahaf Teleboard Israel Write Us