.לארשיב םינעוצקמ רובע ליבומה רתאה אוה HI-CAREER

?HI-CAREER והמ

תא וכותב דגאמה ,רתויב םדקתמה ילארשיה םינעוצקמה רגאמ ונה HI-CAREER
םינעוצקמה לש ןכו קשמב םיריכבה עוצקמה ישנא לש םירושיכהו םייחה תורוק
.קט-ייהה םוחתב

םוחתב תושירד ללוכ ,ךינותנ תא גיצהל ךל תרשפאמ רגאמל תופרטצה
עיגהל ךכבו ,ןיטולחל ימינונא ןפואבו םילאיצנטופ םיקיסעמ ינפב,םיאנתו רכשה
.רתויב בוטה ןפואב ךירושיכ תא תוצמל לכות ןהב תורשמל


.הדובע תועצהב שופיחו ףודפד ןתת םוחת תריחב
.םייח תורוק ןיכהל תנמ לע ןאכ ץחל
:םירחא תועוצקמ
:קט-ייה תועוצקמ
תוריכמו קוויש . םדא-חכ עדימ תוכרעמו הנכות
היצרטסינימדא . רוצי הרמוחו הקינורטקלא
תואקנב . תואנובשח / ןומימ הסדנה
םיטפשמ . חוטיב תוכיא תחטבא
תיתוזח תונמוא . האופרו דועיס םיעדמ
תוריית . הרוטקטיכרא / תולכירדא .
הכרדהו ךוניח . הרטשמו ןוחטב .
ןוזמ יתורשו תונדעסמ . תוי/םיליידו תוי/םינמגוד .
םיישיא םיתורש . עדימ .
. . תרושקתו תונותיע
.
יעוצקמה ןפואב תוכרענ הדובעה תועצהו ךלש םירושיכה ףד ןיב תומאתהה
,קיסעמה לאו ךילא תינמז וב העיגמ המאתהה לע העדוהה .רתויב קיודמהו
.השידחה טנרטניאה תייגולונכט תועצמאב יטרקסד ןפואב

םינכוסה תייגולונכט ,ףסכ הווש ןמזשכ ,האלהו ךממ -ןוניסהו רותיאה תדובע
.םיקיסעמה תושירדל ךלש םירושיכה תא הוושמו תרתאמ ,תננסמ םילאוטריוה

םייח תורוק רפסמ רוציל לכות ךלש ישיאה קיתב - תולובג ןיא HI-CAREER-ב
.םיקוסיע ןווגמ םע ךירושיכ לש המאתהל

.תילגנאבו תירבעב םייח תורוק תריצי רשפאמ HI-CAREER

הלעמל הרזח.הצרת םא םיהזמ םיטרפ אלל ,ספוט יולימ תועצמאב ,םייח תורוק ןכה

.1
.םתוא םסרפ רמולכ ,םייחה תורוק תא לעפה

.2
ךלש ןויסינהו םירושיכה ןיב תומאתה עצבמו ךנעמל דבוע ילאוטריוה ןכוסה
.רתאב תומסרפתמה הדובעה תועצה ןיבל

.3
ראודה תבותכ יפל ךלש בשחמב העדוה תלבקתמ תומאתהה תאיצמ םע
.(םירחא םישמתשמל היולג אלו היוסח איה וז תבותכ) קפסתש ינורטקלאה

.4
,רחבתש אמסיסו םש תרזעב .םייח תורוק לש תויצאירו רפסמ ןיכהל ךתלוכיב
.המאתהה תואצות תא קודבלו ךלש יוסחה ישיאה קיתל תשגל לכות

.5
.ילאיצנטופ קיסעמ םע ימינונא ןפואב בתכתהל לכות תעכ

.6
םייחה תורוק תא ריתסהל לכות .ךידיב קרו ךא איה ךלש קיתב הטילשה,התעמ
.ץופחתש תע לכב םליעפהלו

.7
הלעמל הרזחInternet Zahav Dahaf Teleboard Israel Write Us