תע לעב ךתושרל םידמועה םיימוקמ םוסרפ ידרשמ תשר ,ףחד תשר
.ךיתושירדל ילמיטפוא הנעמ תתל הרטמב םוקמ לכבו
תייגטרטסא חותיפמ לחה ךתוא הוולמ בר ןויסנו תוחמתה לעב יעוצקמ תווצ
דע ,רצומה תימדתו הריכז ,לודיבל תיביטאירק תואנויער ךרד ,םוסרפה
.הידמב םלשומ רומיג


וניא רבכ םישורדה ירודמב םוסרפה יכ םינעוט שונא יבאשמ ילהנמ
םיעיגמ םניא ביצקתה יצוליא בקע ךא תופסונ םיכרד םישפחמ םה ...קיפסמ
המשה תורבח ידיל םידבועל תושירדה תרבעהב םיקפתסמו תונורתפל
ירודמב םוסרפש ךכל ףסונ קוזיח ."HEAD-HUNTING"-ב םיקסועה םיפוגו
תועידי :םינותיעה תוחול לש םנויסנ אוה קיפסמ וניא רבכ דבלב םישורדה
םכרד םוסרפה תוליעי תא ריבגהל ,סבולגו ריעה חול ,בירעמ ,תונורחא
תא וליבוה ולא תונקסמ .(דועו עציה/שוקיב חול ,תועדומ סקדניא תועצמאב)
ילבמ תיביטקפאו תיביטקרטא םוסרפ תליבח רחא שופיחל ףחד תשר תלהנה
.םוסרפה יביצקת תא לידגהלהמזוי ךינפב הגיצמ ,םידבוע סויגו םישורד תועדומ םוסרפב החמתמה ,ףחד תשר
,םיריכבהו קט-ייהה ימוחתב םידבוע סויגל םידקת תרסח תימוסרפ היגטרטסא - השדח
ןייפמק לבקת םישורד תעדומ ריחמב - םיפיקמ םירקחמו תוקימעמ תוקידב סיסב לע
:םיירקיעה הידמה יקיפא תעברא תא ללוכה אלמ ימוסרפהרבחה הינפל הביצמ רשא תורטמה לע הנוע הידמה יקיפא תעברא לש בולישה
:תמסרפמה
םימיאתמ םידבוע סויגו היוצר היצמרופניא תרבעה ,תיתימדת הפישח
.האלמ תוימינונאב

תויביטקפא תרשפאמו בר ףסכ תכסוח תללוכה הליבחב םוסרפה תולע
.תלעות/תולע תניחבמ תיברימ,ףחד תשר לא תונפל םינמזומ הליבחה לע םיאלמ םיטרפ לבקל םיינינועמה םיפוג
orit@dahaf.com :ל ינורטקלא ראודב וא 03-5127722 'לטבInternet Zahav Dahaf Teleboard Israel